LEVITY AntiBac & AntiVir 50ml

48 vurderinger

49 kr


På lager

Soma.no: 10 års erfaring innen helsekost  • Best før: 30. april 2023

LEVITY ANTIVIR 78% DESINFEKSJON

Innhold: 700 g/kg etanol, 75 g/kg isopropanol, 1 g/kg butylalkohol, glyserin

Bruksveiledning og dosering: 3 ml påføres rene og tørre hender. Fordel utover og la hendene være dekket i 30 sekunder.

FARE: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt!

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjør. Fortsett skyllingen.

SKU: LEV-VIR EAN: 7090046137047